Asia,Europe,Georgia 7D4N
GEO-TB7D4N-TK THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK

ทวีปเอเชียของเราขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนเก่าแก่ต้นกำเนิดแห่งรากเหง้าและอารยธรรมบนผืนโลก..... ความลึกลับและสิ่งที่น่าค้นหาจึงมีมากมาย …. เกิดเป็นเรื่องราวในประเทศสุดขอบเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี หนึ่งในเส้นทางสายไหมที่ทรงคุณค่าและเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างยุโรปและเอเชีย ณ เทือกเขาคอเคซัส ศูนย์กลางคริสต์ศาสนา อดีตส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่ดีงามทั้งสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สดใหม่ไร้การปรุงแต่ง นั่นก็คือ “จอร์เจีย” แล้วจะรู้ว่าแผ่นดินสุดขอบเอเชียแห่งนี้จะทำให้ทุกท่านเผลอตัว จนคิดว่าเดินอยู่ในยุโรปและตกหลุมรักได้ไม่ยาก.

September 2019- April 2020
Europe,Tour Turkey 8D5N
SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

September - December 2019
Europe,Tour Russia 9D7N
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)

ตามล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม | นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส| ขับขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว

September - December 2019
Europe,Tour Russia 7D5N
รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS (TG)

มอสโคว์ | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

September - December 2019
Europe,Tour Russia 6D3N
รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส | ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

September - December 2019
Europe,Tour Switzerland,Tour Swiss,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,ทัวร์สวิส 03 Dec 62 - 10 Dec 62,25 Dec 62 - 01 Jan 63,26 Dec 62 - 02 Jan 63,27 Dec 62 - 03 Jan 63,28 Dec 62 - 04 Jan 63
GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์ | ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ

03 Dec 62 - 10 Dec 62,25 Dec 62 - 01 Jan 63,26 Dec 62 - 02 Jan 63,27 Dec 62 - 03 Jan 63,28 Dec 62 - 04 Jan 63
RUSSIA 7D5N
Russia ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน

ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรร่า ทเี่มอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค์ • ชม หมบู่า้นซามิ นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอื่นแบบชาวพนื้เมอืงซามิ • สัมผัสประสบการณ์ นง่ัรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอื่น แบบชาวพนื้เมอืง • สนุกตนื่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลยุหมิะ ทเี่มอืงหมิะ • ชมความน่ารักของสนุัขแสนร ู้ณ ฟารม์สุนขัพนัธไุ์ซบเีรยีน ฮัสกี้ • ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร์

January - March 2018
RUSSIA 6D3N
Spring Moscow Zagorsk 6 วัน 3 คืน

จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สรา้งขนึ้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนนิ และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถ์มี หลังคาสงูยอด แหลม มีโดม หั ว ห อ ม 9 โดม มีสีสัน สดใสสวยงาม

Janurary - April 2018
Europe 8D5N
Tulip Paradise 8 วัน

ชมเทศกาลดอกไมท้ี่โด่งดงัที่สดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด ์เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์ ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิร์ก

11 - 18 April 2018
Europe 8D5N
Nature of Europe 8 วัน

อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว Top of Europe ชมกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ เที่ยวลเูซิรน์เมืองตากอากาศอนัเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารกัๆ อยา่งเวเว่ย

28 February - 7 March 2018 / 6 - 13 April 2018
Zurich 7D4N
Mono SWISS 7D4N

่รถไฟข้ึนยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอรแ์มทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซรูคิ-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอรแ์มท-มองเทรอซ์ อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว-ลเูซิรน

9 - 15 April / 12 - 18 April 2018
Zurich 7D4N
Mono Austria การบินไทย 7 วัน 4 คืน

บินตรงซรูคิ นงั่รถไฟข้ึนยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอรแ์มทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซรูคิ-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอรแ์มท-มองเทรอซ์ อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว-ลเูซิรน์

20 - 26 January / 15 - 21 February / 28 February - 6 March 2018