Taiwan,Taipei 6D4N
มหัศจรรย์ไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซานชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเปชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวันพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

October - December 2019
Taipei,Taiwan 5D3N
มหัศจรรย์ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราเขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงพิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

September - December 2019
MACAU 3D2N
Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน

เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ ประเจีน (ในการเดินทางขา้มด่าน ท่านจะตอ้ งลากกระเป๋ าสมั ภาระของท่านเองและผ่านพิธี วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์
สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะ

January - March 2018
TAIPEI 4D3N
EASY PREMIUM IN TAIWAN

สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ตไถจง-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)- DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet

EASY PREMIUM IN TAIWAN
Taipei 6D4N
EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW

ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ตไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*

NOVEMBER2016-MARCH 2017
Taipei 5D3N
EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D 3N BY XW

ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า”
ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017