SINGAPORE 3D2N
SUPERB SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน

ขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมคา่บตัร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว้ ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พเิศษ ! ลมิ้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE และ Song fa บกักดุ้เต

January - April 2018
Penang,Malaysia 3 Day 2 Night
Penang,Malaysia 28-30 July 2016

เมืองจอร์จทาว์น George Town เมืองหลวงของปีนัง ในประเทศมาเลเซียได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008 ยูเนสโก้เป็นประกันความคุ้มค่าในความงาม และเมืองปีนังถูกกล่าวขานว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก เนื่องจากมีบ้านเมืองที่สวยงามและมีวัฒนธรรมดั่งเดิมที่หลากหลายและอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน และอีกสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูดให้นักเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเมืองปีนั้งแห่งนี้คือ งานศิลปะข้างถนน Street Art ในลักษณะ interactive (งานศิลปะแบบ interactive painting คือภาพวาดที่ดึงเอาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน) สำหรับใครที่สนใจมาท่องเที่ยวเมืองปีนังแห่งนี้ ท่านสามารถท่องเที่ยวตามลายแทงได้เลย ซึ่งสามารถหยิบแผนที่ลายแทงได้ฟรีตามโรงแรม ร้านอาหาร และร้านคาเฟ่ ได้เลย

28-30 July 2016