Korea 5D3N
Budget Hwacheon Ice FISHING

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon - สะพานอิสรภาพ สะพาน O2 – บัตร Special Pass Ticket สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮันบกแชะภาพถ่าย – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - พระราชวังมรดกโลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ภูเขานัมซาน & หอยคอย N – ย่านเมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงเด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!

January 2020
Korea 5D3N
Budget Autumn Hello SKI

ล่นสกีก่อนใคร ! เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะที่ #SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK – เกาะนามิ “ – สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – วัดหลวงโชเกซา – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกย่านสามฟ้า – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ภูเขานัมซาน & หอคอย N สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – ย่านเมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter! – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

NOVEMBER2019-MARCH 2020
Korea 5D3N
Budget Love Love SKI

พักสกีรีสอร์ท เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะที่ – เกาะนามิ “ – สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เดินเที่ยวพระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – วัดหลวงโชเกซา – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกย่านสามฟ้า – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ภูเขานัมซาน & หอคอย N สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – ย่านเมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter! – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน

November - March 2020
KOREA 5D3N
ICE Flower Snow 5 วัน 3 คืน

เต็มอิ่มกบัเทศกาลเล่นสกีสโนว ์– สวนกรีนเฮาสส์ตรอว์เบอรร์ี่ - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด พระราชวังมรดกโลกชงัดก ย่านแฟชนั่ฮิป เมียงดองMBC World Theme Park โลกแห่งความบันเทิงใหญ่สดุ

December 2017 - March 2018
KOREA,Namiseom Island, 5D3N
Beautiful Korea 5D

ภเูขาสี่ฤดูอทุยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี) - เกาะนามิ - ถา ้เหมือง ทองควังเมียง ผจญภยัไปกบัถา ้พิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสนั - สนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทค เต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass @สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลเูฮา้ส ์– เรียนรวู้ิธีการทา คิมบบั แตง่ชดุพื้นเมืองฮนับกถ่ายรปู – พระราชวังโบราณ

December 2017 - March 2018
KOREA 5D3N
Budget-Ice-Flower-Snow 5 Day

กิจกรรม สุด Exclusive !! ที่นี่ที่เดียว K-Food Class ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีผ่านการทำอาหารเกาหลียอดนิยม โดยท่านจะได้รับการแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ชื่ออาหาร เทคนิคการปรุงอาหารตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ และจัดให้รับประทานร่วมกัน
พิเศษฟรี ที่เดียว ! พาชมการแสดง Pang Show ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต “คิมทักกู“โพ

DECEMBER 2016 - MARCH 2017
KOREA 5D3N
Budget-U-R-Beautiful 5 DAYS

เทศกาลเล่นสกีสโนว์ – ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  กิจกรรม สุด Exclusive !! ที่นี่ที่เดียว K-Food Class ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีผ่านการทำอาหารเกาหลียอดนิยม โดยท่านจะได้รับการแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ชื่ออาหาร เทคนิคการปรุงอาหารตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ และจัดให้รับประทานร่วมกัน  พิเศษฟรี ที่เดียว ! พาชมการแสดง Pang Show ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต “คิมทักกู“โพ

DECEMBER 2016 - MARCH 2017
KOREA 5D3N
Budget-WOW-Wow-Wow-Korea 5 DAY

เพื่อติงและคอซี่รีย์ “ กัปตันยูชีจิน (ซงจุงกิ) “
สะกดรอยละคร ! ในซีรีส์ Descendants of the Sun +Camp Greaves และ ร้านกาแฟ Dal.Komm Coffee

DECEMBER 2016 - MARCH 2017
ทัวร์เกาหลี,Korea Surprise 5วัน3คืน
ทัวร์เกาหลี,Korea Surprise เกาหลี 5 วัน
  • สนุกสนานกับ สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี “E-World”
  • สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน”ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม “วัดแฮดง ยงกุงซา”ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Lotte Dong Busan Outlet เอาท์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียถ่ายภาพกับดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งอยู่สองฝั่งถนนยาวเดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบน Sky Walk ซึ่งสร้างพื้นด้วยกระจก เพื่อให้ท่านได้ชมความงามและความใสของน้ำใต้ทะเล
ตลอดเมษายน