MACAU,HONGKONG 3D2N
Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3 วัน 2 คืน

เหิรฟ้าสู่ มาเกา๊ ประเทศจีน น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรีย พีค จุดชมวิวสูง และสวยที่สุดของฮ่องกง v อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของท้ังเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯv

January - March 2018
MACAU 3D2N
Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน

เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ ประเจีน (ในการเดินทางขา้มด่าน ท่านจะตอ้ งลากกระเป๋ าสมั ภาระของท่านเองและผ่านพิธี วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์
สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะ

January - March 2018
Hongkong 3D2N
(2)HKG SZX 3D2N BYCX616

กรุงเทพ-เกาะฮ่องกง–วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยข้ามไปยังเซิ้นเจิ้น- ช้อปปิ้งร้านหยก-ผ้าไหม-บัวหิมะ-ช้อปปิ้ง ตลาดหลอหวู่ตลาดตงเหมินโชว์ MANGROVE GROOVE- เซิ้นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรง งานจิวเวอร์รี่อิสระช๊อปปิ้ง City Gate

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017
HONGKONG 3D2N
HONG KONG NONGPING LEI YUE MUN 3 DAYS

ฮ่องกง – ชมSymphony of Light- อ่าวรีพลัสเบย์-เขาวิคตอเรีย-วันแชงกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-กระเช้านองปิง360- อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017
Hong Kong 9 Temple 3D2N
HONGKONG 9 TEMPLE

เกาะฮ่องกง – รีพลัสเบย์– วัดเทียวโห่ววันที่สองของการเดินทาง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - สำนักชีลิน - วัดเจ้าแม่ กวนอิม – วัดปักไทโรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหยู่นหยู่น -ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017
HONGKONG MACAU ZHUHAI 3 DAYS 3D2N
HONGKONG SHENZHEN ZHUHAI 3DAYS

เกาะฮ่องกง–อิสระช้อปปิ้ง ถนน นาธาน–เมืองจูไห่-ถนนคู่รักรูปปั้น Fisher Girl - ตลาดใต้ดิน กงเป่ย -วัดผู่โถ่ว-ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม–บัวหิมะ-ร้านหยก–เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowuชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ เซินเจิ้น–ฮ่องกง–รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้ง ซิตี้เกท

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017
ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
Tour Hongkong,ทัวร์ฮ่องกง,จูไห่,เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 9,999.-

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +
หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + กระเช้าพระใหญ่
ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง + ช้อปสุดมันส์ หลอวู่ เซ็นเตอร์
พิเศษ1. เที่ยวคุ้มกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
พิเศษ2. เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำรับฮ่องกง + ซีฟู้ด + ไวน์แดง

ตุลาคม - ธันวามคม 2559
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
Tour Hongkong,Tour Macau,ทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่ 3 วัน 2 คืน 11,999.-

ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสารการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
สัมผัส เวเนเชี่ยน รีสอร์ท ลาสเวกัส ของเอเชีย
- THE VENETIAN มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
- พระราชวังหยวนหมิง + พร้อมชมโชว์
- วัดแชกง - หวังต้าเซียน พิเศษ เป๋าฮื้อ + ซีฟู้ด
ราคาเริ่มต้น 11,999.- เดินทางวันนี้ - ธันวาคม 2559

สิงหาคม - ธันวามคม 2559
มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
Tour Macau,ทัวร์มาเก๊า,มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 7,999.-

มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสารการบิน ไทยสมายล์ (WE)
สัมผัส เวเนเชี่ยน รีสอร์ท ลาสเวกัส ของเอเชีย
- THE VENETIAN มาเก๊า
- วิหารเซนต์ปอล
- วัดอาม่า
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
- วัดไป๋หลิน หรือ วัดดอกบัวขาว
- จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล- พระราชวังหยวนหมิง
พิเศษ เป๋าฮื้อ + ซีฟู้ด
ราคาเริ่มต้น 7,999.- เดินทางวันนี้ - ตุลาคม 2559

กรกฎาคม- ตุลาคม 2559
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
HONG KONG,ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 17,900.-

ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ โดยสารการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 3D2N
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง มหานครศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
- วัดแชกงหมิว
- วัดซีหลิน
- เจ้าแม่กวนอิม(ฮองฮ่ำ)
- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
- ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง เต็มวัน
- พักโรงแรม 3 ดาว 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900.- เดินทางวันนี้ - ตุลาคม 2559

มิถุนายน - ตุลาคม 2559
มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน 2 คืน
มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน 2 คืน FD

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการขอพรไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง
ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ย
พิเศษ1. อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน

พฤษภาคม - ธันวาคม 2559
ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +
หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง + ช้อปสุดมันส์ หลอวู่ เซ็นเตอร์
พิเศษ1. เที่ยวคุ้มกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
พิเศษ2. เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำรับฮ่องกง + ซีฟู้ด + ไวน์แดง

พฤษภาคม - กรกฏาคม 2559