Europe,Tour Switzerland,Tour Swiss,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,ทัวร์สวิส 03 Dec 62 - 10 Dec 62,25 Dec 62 - 01 Jan 63,26 Dec 62 - 02 Jan 63,27 Dec 62 - 03 Jan 63,28 Dec 62 - 04 Jan 63
GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์ | ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ

03 Dec 62 - 10 Dec 62,25 Dec 62 - 01 Jan 63,26 Dec 62 - 02 Jan 63,27 Dec 62 - 03 Jan 63,28 Dec 62 - 04 Jan 63
Europe 8D5N
Nature of Europe 8 วัน

อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว Top of Europe ชมกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ เที่ยวลเูซิรน์เมืองตากอากาศอนัเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารกัๆ อยา่งเวเว่ย

28 February - 7 March 2018 / 6 - 13 April 2018
Zurich 7D4N
Mono SWISS 7D4N

่รถไฟข้ึนยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอรแ์มทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซรูคิ-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอรแ์มท-มองเทรอซ์ อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว-ลเูซิรน

9 - 15 April / 12 - 18 April 2018
Zurich 7D4N
Mono Austria การบินไทย 7 วัน 4 คืน

บินตรงซรูคิ นงั่รถไฟข้ึนยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอรแ์มทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซรูคิ-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอรแ์มท-มองเทรอซ์ อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว-ลเูซิรน์

20 - 26 January / 15 - 21 February / 28 February - 6 March 2018
Europe 9D6N
EUROPE CLASSIC REROUTE 9 วัน 6 คืน

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรงั่เศส 9 วนั เที่ยวเมืองหลกั โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ ช้อปปิ้ง Lafayette

9 - 17 April 2018
Europe 9D6N
EUROPE CLASSIC 9 วัน 6 คืน

เที่ยวเมืองหลกั โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ ช้อปปิ้ง Lafayette

24 February - 4 March / 3 - 11 April / 1 - 9 May / 26 May - 3 June
Europe 8D5N
EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES 8 วัน 5 คืน

เที่ยวเมืองดงั มิวนิค การ์มิช ฟุสเซ่น ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ ด้วยรถไฟและกระเช้าและทานอาหารบนยอดเขา เข้าชมปราสาทดงันอยชวานสไตน์ อร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน ชมเมืองลูเซิร์นและวาดูซ ราชรัฐแห่งลิคเท่นสไตน์ เที่ยวอินนส์บรูคและซาลสเบิร์ก บ้านเกิดโมสาร์ต เดินเล่นย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิค พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet

15 - 22 February 2018
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 7วัน4คืน
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

- ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง- ชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น- หมู่บ้านทาช (Tasch) หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ (Tasch)
- จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น- ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา- อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ- อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17- เดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

24-30 พ.ค.59,14-20 มิ.ย. 59
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails 9 วัน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissPanorama

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้ว ที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้นำคณะไปถ่ายรูปคู่กับ สะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผานั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ จนเข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศชื่อดังริมทะเลสาบที่มีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศนำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

มีนาคม - ตุลาคม 2559
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails 8 วัน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails

นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงดงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์นถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชใหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณธเป็นประตูโบรารณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตุรัสรัฐสภาและย่านเมืองเก่าที่มีร้านค่าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆอย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2559,10 – 18 / 11 - 19 เมษายน 2559