Europe 8D5N
Nature of Europe 8 วัน

อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว Top of Europe ชมกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ เที่ยวลเูซิรน์เมืองตากอากาศอนัเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารกัๆ อยา่งเวเว่ย

28 February - 7 March 2018 / 6 - 13 April 2018
Europe 9D6N
EUROPE CLASSIC REROUTE 9 วัน 6 คืน

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรงั่เศส 9 วนั เที่ยวเมืองหลกั โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ ช้อปปิ้ง Lafayette

9 - 17 April 2018
Europe 9D6N
EUROPE CLASSIC 9 วัน 6 คืน

เที่ยวเมืองหลกั โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน ขึน้เขาจงุฟราว ฉายา Top of Europe มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ ช้อปปิ้ง Lafayette

24 February - 4 March / 3 - 11 April / 1 - 9 May / 26 May - 3 June
ITALY 9D6D
Best of Italy เบสออฟอติาลี 9 วัน

มิลาน-เวนิส ชิมสปาเก็ตตี้หมึกด า โบโลญญ่า-พาร์ม่า-ราพัลโล่-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม-ช้อปปิ้ง McArthurGlenมิลาน เมอืงใหญ่และมจีำ นวนประชำกรสงูทสี่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ื่อว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชนั่ดไีซน์เนอรช์อื่ดงัของ อติำลี เวนิส เมอืงท่องเทยี่วยอดนยิมทนี่กัท่องเทยี่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจำ นวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทเี่คยรำ ่รวย ทสี่ดุแห่งหนงึ่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ

9-17 / 11-19 April 2018