Europe 8D5N
Tulip Paradise 8 วัน

ชมเทศกาลดอกไมท้ี่โด่งดงัที่สดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด ์เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์ ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิร์ก

11 - 18 April 2018
Europe 8D5N
EUROPE SCENIC ROUTE TULIP B 4 COUNTRIES 8 วัน

ฝรงั่เศส-เบลเยยี่ม-เนเธอรแ์ลนด์-เยอรมนั 8 วนั ปารสี-ชมพระราชวงัแวรซ์ายส์-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ชอ้ ปป้ิ งจใุ จ-บรสัเซลส์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพิส-อมัสเตอรด์มั-คอยเคนฮอฟ โคโลญจน์ถ่ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม ชมเมืองและชอ้ ปป้ิ งที่นครแฟรง้ คเ์ ฟิ รต์ ชมเทศกาลดอกไมท้ี่โด่งดงัที่สดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ

8 - 15 April / 11- 18 April 2018
Europe 8D5N
EUROPE SCENIC ROUTE TULIP A 4 COUNTRIES 8 วัน

ฝรงั่เศส-เบลเยยี่ม-เนเธอรแ์ลนด์-เยอรมนั 8 วนั ปารสี-ชมพระราชวงัแวรซ์ายส์-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ชอ้ ปป้ิ งจใุ จ-บรสัเซลส์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพิส-อมัสเตอรด์มั-คอยเคนฮอฟ โคโลญจน์ถ่ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม ชมเมืองและชอ้ ปป้ิ งที่นครแฟรง้ คเ์ ฟิ รต์

9 - 16 April 2018
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails 8 วัน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails

นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงดงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์นถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชใหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณธเป็นประตูโบรารณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตุรัสรัฐสภาและย่านเมืองเก่าที่มีร้านค่าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆอย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2559,10 – 18 / 11 - 19 เมษายน 2559
ทัวร์เยอรมัน 9 วัน 6 คืน
ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

เที่ยวแบบสุดเลิศ...  ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เที่ยวแบบสุดโรแมนติก... ชมสวนดอกทิวลิปและดอกไม้นานาพรรณ ที่สวนเคอเคนฮอฟ เที่ยวแบบสุดอลังการ... ชมความโอ่อ่าที่พระราชวังแวร์ซายน์ เที่ยวแบบสุดชิค... ช้อปปิ้งจุใจกลางกรุงปารีส

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2559,10 – 18 / 11 - 19 เมษายน 2559