Europe,Tour Russia 9D7N
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)

ตามล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม | นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส| ขับขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว

September - December 2019
Europe,Tour Russia 7D5N
รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS (TG)

มอสโคว์ | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

September - December 2019
Europe,Tour Russia 6D3N
รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส | ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

September - December 2019
RUSSIA 7D5N
Russia ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน

ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรร่า ทเี่มอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค์ • ชม หมบู่า้นซามิ นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอื่นแบบชาวพนื้เมอืงซามิ • สัมผัสประสบการณ์ นง่ัรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอื่น แบบชาวพนื้เมอืง • สนุกตนื่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลยุหมิะ ทเี่มอืงหมิะ • ชมความน่ารักของสนุัขแสนร ู้ณ ฟารม์สุนขัพนัธไุ์ซบเีรยีน ฮัสกี้ • ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร์

January - March 2018
RUSSIA 6D3N
Spring Moscow Zagorsk 6 วัน 3 คืน

จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สรา้งขนึ้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนนิ และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถ์มี หลังคาสงูยอด แหลม มีโดม หั ว ห อ ม 9 โดม มีสีสัน สดใสสวยงาม

Janurary - April 2018