Europe 8D5N
Tulip Paradise 8 วัน

ชมเทศกาลดอกไมท้ี่โด่งดงัที่สดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด ์เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์ ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิร์ก

11 - 18 April 2018
Europe 8D5N
EUROPE SCENIC ROUTE TULIP B 4 COUNTRIES 8 วัน

ฝรงั่เศส-เบลเยยี่ม-เนเธอรแ์ลนด์-เยอรมนั 8 วนั ปารสี-ชมพระราชวงัแวรซ์ายส์-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ชอ้ ปป้ิ งจใุ จ-บรสัเซลส์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพิส-อมัสเตอรด์มั-คอยเคนฮอฟ โคโลญจน์ถ่ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม ชมเมืองและชอ้ ปป้ิ งที่นครแฟรง้ คเ์ ฟิ รต์ ชมเทศกาลดอกไมท้ี่โด่งดงัที่สดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ

8 - 15 April / 11- 18 April 2018
Europe 8D5N
EUROPE SCENIC ROUTE TULIP A 4 COUNTRIES 8 วัน

ฝรงั่เศส-เบลเยยี่ม-เนเธอรแ์ลนด์-เยอรมนั 8 วนั ปารสี-ชมพระราชวงัแวรซ์ายส์-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ชอ้ ปป้ิ งจใุ จ-บรสัเซลส์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพิส-อมัสเตอรด์มั-คอยเคนฮอฟ โคโลญจน์ถ่ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม ชมเมืองและชอ้ ปป้ิ งที่นครแฟรง้ คเ์ ฟิ รต์

9 - 16 April 2018
Europe 8D5N
EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES 8 วัน 5 คืน

เที่ยวเมืองดงั มิวนิค การ์มิช ฟุสเซ่น ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ ด้วยรถไฟและกระเช้าและทานอาหารบนยอดเขา เข้าชมปราสาทดงันอยชวานสไตน์ อร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน ชมเมืองลูเซิร์นและวาดูซ ราชรัฐแห่งลิคเท่นสไตน์ เที่ยวอินนส์บรูคและซาลสเบิร์ก บ้านเกิดโมสาร์ต เดินเล่นย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิค พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet

15 - 22 February 2018
Europe 9D6N
Eastern Europe สุดคุ้ม B 9 วัน 6 คืน

ชมสองเมืองดงัของออสเตรีย ฮอลสตทั และเซ้นตว์ลูฟ์กงั เดินเล่นเมืองเก่าในซาลสเบิร์ก ชมเมืองเบิร์ชเทชกาเด้น ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี ชมจัตุรัสในนครมิวนิค ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน

7 - 15 April / 8 - 16 April 2018
Europe 9D6N
Eastern Europe สุดคุ้ม A 9 วัน 6 คืน

ชมสองเมืองดงัของออสเตรีย ฮอลสตทั และเซ้นตว์ลูฟ์กงั เดินเล่นเมืองเก่าในซาลสเบิร์ก ล่องเรือแม่น ้าดานูบในบูดาเปสต์ ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet

7 - 15 / 8 - 16 April 2018
Europe 7D4N
East Europe Classic 7 วัน 4 คืน

เวียนนา เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทมี่เีสน่หท์งั้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตรบราติสลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ซาลสเบิร์ก เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ที่มชีอื่ดงักอ้งโลก

16 - 22 January / 20 - 26 March 2018
EUROPE ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
TOUR BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน 6 วัน 3 คืน

-ชม จัตุรัสโรเมอร์ Romerberg Square -ล่องเรือ แม่น้ำไรน์ Rhine River -ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle -ตื่นตาตื่นใจกับ พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบ็นซ์ MERCEDES-BENZ MUSEUM -ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ NEUSCHWANSTEIN CASTLE -ชื่นชมความสวยงามของ พระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace -ท่านช้อปปิ้งที่ อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village

ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี Parndorf Outlet 8 วัน 5 คืน 8 วัน 5 คืน
ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

-ชมภายใน“ปราสาทนอยชวานชไตน์ หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์”-ชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก-ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต-ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ-ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค-ชมอดีต หมู่บ้านช่างทอง เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง-ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก-ชม หอคอยบราติสลาวา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่า-ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย-พาร์นดอร์ฟ (Outlet Parndorf) อิสระช้อปปิ้ง

13 – 18/21– 26/24-29/29 พฤษภา-3 มิถุนา/ 3-8/7-12/9-14/10-15 มิถุนายน 2559
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails 8 วัน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,แกรนด์สวิส,Tour Switzerland,Grand Swiss,SwissScenicTrails

นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงดงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์นถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชใหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณธเป็นประตูโบรารณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตุรัสรัฐสภาและย่านเมืองเก่าที่มีร้านค่าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆอย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2559,10 – 18 / 11 - 19 เมษายน 2559
ทัวร์เยอรมัน 9 วัน 6 คืน
ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

เที่ยวแบบสุดเลิศ...  ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เที่ยวแบบสุดโรแมนติก... ชมสวนดอกทิวลิปและดอกไม้นานาพรรณ ที่สวนเคอเคนฮอฟ เที่ยวแบบสุดอลังการ... ชมความโอ่อ่าที่พระราชวังแวร์ซายน์ เที่ยวแบบสุดชิค... ช้อปปิ้งจุใจกลางกรุงปารีส

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2559,10 – 18 / 11 - 19 เมษายน 2559