China 5D4N
ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรยย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน

ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน | วัดม้าขาว | วัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

October - December2019
CHINA 4D2N
Xian ตะลุม ตุม โบ๊ะ 4 วัน 2 คืน

กองทัพทหารดินเผาจินซีฮ่องเตกาํแพงเมืองซีอาน-เจดียห์า่นป่าเล็ก-พิพิธภณัฑ์ ซีอาน-โรงงานเครอืงปันดนิเผา-เจดียห์า่น ป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-รา้นหยก-ผ่านชมจตัุรสั หอระฆงัและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-สนามบิน

January - March 2018
ทัวร์จีน,ทัวร์เจิ้งโจว - ไคฟง - เส้าหลิน - ลั่วหยาง - ซีอาน 6 วัน 5 คืน เมษายน-มิถุนายน 2559
ทัวร์จีน,ทัวร์เจิ้งโจว – ไคฟง – เส้าหลิน – ลั่วหยาง – ซีอาน 6 วัน 5 คืน

นำท่านชมนครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งนำชม ศาลไคเฟิง ของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ)ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี พร้อมชิมอาหารเลิศรส ที่พักสุดหรู

เมษายน-มิถุนายน 2559