China,Shanghai 5D3N
เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ศูนย์ศิลปะจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง4 ดาว

October - December 2019
CHINA 6D4N
Two Tone ไห ทอง คำ 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง-จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้ง หา้มกูก้ง-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกิ่งรา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น รา้นหยก-กา แพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก

March - May 2018
China,Nanjing,Shanghai Hangzhou 5D4N
นานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้(ดิสนี่ย์แลนด์) หังโจว 5 วัน

-นานกิง นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ตำหนักฝานกง-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-ซูโจว-ถนนโบราณซานถังเจีย ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยกเซี่ยงไฮ้-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017