CHINA 5D4N
Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5วัน 4 คืน

คุนหมิง-ตา้หลี่-วดัเจา้แมก่วนอิม-หมบู่า้นซีโจภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่) โชวจ์างอ้ีโหมว-อุทยานน้ าหยก-ลี่เจียง-เมืองฉู่สง ว ตา้หลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียฉู่สง-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-เขาซีซาน

January - March 2018