CHINA 6D5N
จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ล่องเรือตำมลำ น ำ้ถัวเจียง-บ้ำนเกดิของเสิ่นฉงเหวิน ฟ่งหวง-จำงจียเจีย้-ร้านผ้าไหม ้านหยก-อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขนึ้ ลฟิ ท์แก้ว-ลงกระเช้ำ) สะพำนใต้หล้ำอนัดับหนึ่ง-เขำอวตำร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

January - March 2018
CHINA 4D3N
Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน

ฉางซาจางเจียเจ้ีย อุทยานจางเจียเจ้ีย(ข้นึ-ลงลิฟทแ์กว้ไป่หลง) เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ่ง รา้นนวดเทา้-ร้านใบชา รา้นหยก-ถนนคนเดินซีป้เูจีย-จิตรกรรมภาพ วาดทราย-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้จางเจียเจ้ีย

January - March 2018
จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
Tour Cina,ทัวร์จีน,จางเจี่ยเจี้ย 4วัน3คืน บินไทยสมายล์ เริ่มต้น 15,551.-

มหัศจรรย์ปฐพีสู่ฟ้า...จางเจียเจี้ย สายการบินไทยสมายล์
4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 15,551.-
- ตามรอยอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - หน้าผาลอยฟ้า
- ลิฟท์แก้วขนาบผูภา - ระเบียงแก้วประตูสวรรค์ -ภาพเขียน 10 ลี้
- นั่งกระเช้าลอยฟ้าไป่หลงเทียนที -ถนนคนเดินหวงซิงลู่
30 มิย. – 03 กค.59 15,551*วันหยุด* 1 – 4 กค.59 15,551*วันหยุด*
16 – 19 กค. 59 15,551*วันหยุด* 1 – 4 กย 59 15,551
22 - 25 กย 59 15,551 21- 24 ตุลา 15,551 27 - 30 ตุลา 15,551
3 - 6 พ.ย. 15,551 24 - 27 พ.ย. 15,551 2 - 5 ธ.ค. 15,551
3 - 6 ธ.ค. 15,551 8 - 11 ธ.ค. 15,551 9 - 12 ธ.ค. 15,551
10- 13 ธ.ค. 15,551 22-25 ธค. 15,551

มิถุนายน - ธันวาคม 2559