CHINA 6D4N
Two Tone ไห ทอง คำ 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง-จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้ง หา้มกูก้ง-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกิ่งรา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น รา้นหยก-กา แพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก

March - May 2018
CHINA 4D3N
Beijing เล็ท ดิท โก !! 4 วัน 3 คืน

จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้มกกู้ง พระราชวงัฤดูรอ้นอว้เีหอหยวน-รา้นไขม่กุ รา้นหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง รา้นหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน รา้นบวัหิมะ-สโนวเ์วลิด ์(รวมค่าเขา้) ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก

January - March 2018