China 5D4N
ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรยย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน

ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน | วัดม้าขาว | วัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

October - December2019
China,Shanghai 5D3N
เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ศูนย์ศิลปะจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง4 ดาว

October - December 2019
CHINA 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ฮาร์บิน…ขนมถั่วตัด 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)

ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์เทียนจิน หรือ เทียนจิน อายทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ ทัวร์เทียนสิน สวนจิ้งหยวน ถนนอู่ต้าเต้า ชิงช้าสวรรค์เทียนจินอายลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารตงเป่ย สุกี้ตงเป่ยพัก4 ดาว

January2020
CHINA 6D5N
จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ล่องเรือตำมลำ น ำ้ถัวเจียง-บ้ำนเกดิของเสิ่นฉงเหวิน ฟ่งหวง-จำงจียเจีย้-ร้านผ้าไหม ้านหยก-อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขนึ้ ลฟิ ท์แก้ว-ลงกระเช้ำ) สะพำนใต้หล้ำอนัดับหนึ่ง-เขำอวตำร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

January - March 2018
CHINA 6D4N
Two Tone ไห ทอง คำ 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง-จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้ง หา้มกูก้ง-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกิ่งรา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น รา้นหยก-กา แพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก

March - May 2018
CHINA 4D3N
Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน

ฉางซาจางเจียเจ้ีย อุทยานจางเจียเจ้ีย(ข้นึ-ลงลิฟทแ์กว้ไป่หลง) เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ่ง รา้นนวดเทา้-ร้านใบชา รา้นหยก-ถนนคนเดินซีป้เูจีย-จิตรกรรมภาพ วาดทราย-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้จางเจียเจ้ีย

January - March 2018
CHINA 4D3N
Beijing เล็ท ดิท โก !! 4 วัน 3 คืน

จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้มกกู้ง พระราชวงัฤดูรอ้นอว้เีหอหยวน-รา้นไขม่กุ รา้นหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง รา้นหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน รา้นบวัหิมะ-สโนวเ์วลิด ์(รวมค่าเขา้) ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก

January - March 2018
CHINA 4D2N
Xian ตะลุม ตุม โบ๊ะ 4 วัน 2 คืน

กองทัพทหารดินเผาจินซีฮ่องเตกาํแพงเมืองซีอาน-เจดียห์า่นป่าเล็ก-พิพิธภณัฑ์ ซีอาน-โรงงานเครอืงปันดนิเผา-เจดียห์า่น ป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-รา้นหยก-ผ่านชมจตัุรสั หอระฆงัและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-สนามบิน

January - March 2018
CHINA 6D5N
Guilin อิน ไฟว์ สตาร์ 6 วัน 5 คืน

กุย้หลิน-หลงเซิ่น-นาข้นับนัไดหลงจี๋รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-สวนสตรอเบอรร์ี่ล่องแพแม่น้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย)-รา้นหมอนยาง พารา-เขาเซียงกง-หยางซวั่-กุย้หลิน-โชวม์ิราจ

January - March 2018
CHINA 5D4N
Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5วัน 4 คืน

คุนหมิง-ตา้หลี่-วดัเจา้แมก่วนอิม-หมบู่า้นซีโจภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่) โชวจ์างอ้ีโหมว-อุทยานน้ าหยก-ลี่เจียง-เมืองฉู่สง ว ตา้หลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียฉู่สง-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-เขาซีซาน

January - March 2018
Hongkong 3D2N
(2)HKG SZX 3D2N BYCX616

กรุงเทพ-เกาะฮ่องกง–วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยข้ามไปยังเซิ้นเจิ้น- ช้อปปิ้งร้านหยก-ผ้าไหม-บัวหิมะ-ช้อปปิ้ง ตลาดหลอหวู่ตลาดตงเหมินโชว์ MANGROVE GROOVE- เซิ้นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรง งานจิวเวอร์รี่อิสระช๊อปปิ้ง City Gate

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017
China,Nanjing,Shanghai Hangzhou 5D4N
นานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้(ดิสนี่ย์แลนด์) หังโจว 5 วัน

-นานกิง นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ตำหนักฝานกง-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-ซูโจว-ถนนโบราณซานถังเจีย ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยกเซี่ยงไฮ้-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

NOVEMBER 2016 - MARCH 2017