Austria,Hungary,Czechia,Slovakia 7D4N
Eastern Europe Popular 7 วัน 4 คืน

ออสเตรีย-ฮงัการี-สาธารณรฐัเชค็-สโลวาเกีย 7 วนั 4 คืน พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet เวียนนา เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทเี่ตม็ไปดว้ยกลิ่นไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พ้นืเมอืงมำกมำย บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแม่น้ ำดำนูบบราติสลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวำเกยี ทตี่งั้อย่รูมิฝัง่แม่น้ ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใี่หญ่ทสี่ดุของ ประเทศสโลวำเกยี

11 - 17 April 2018
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคส,PROMOTION. AUSSIE_03(SQ) BRISBANE-GOLDCOAST (7D 4N) 5วัน3คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคส,PROMOTION. AUSSIE_03(SQ) BRISBANE-GOLDCOAST (7D 4N)

ชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขาเม้าท์คูท่าโกลด์โคสต์ เจ้าของฉายา Hawaii of Australia ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Optional Tour มากมายให้เลือกซื้อ สวนสนุกดรีมเวิลด์ , Sea World( แบบเต็มวัน) ,จับปูยักษ์ (CATCH A CRAB) , Australian Outback Spectacular

10-16, 24-30 พ.ค. / 7-13มิ.ย. 2559
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์ เมลเบิร์น,PROMOTION. AUSSIE_02(SQ) SYDNEY-MELBOURNE (5D 3N) 5วัน3คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์ เมลเบิร์น,PROMOTION. AUSSIE_02(SQ) SYDNEY-MELBOURNE (5D 3N)

ชมเป็นเมืองหน้าอ่าว บอนไดบีช ชมโรงอุปรากร ซิดนีย์ จากวิวที่ดีที่สุดบริเวณ ม้าหินของมิสซิส แม็คควอรี่ ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่19 ย่าน เดอะร๊อคส กระท่อม กัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก สวนฟิตซอย-อิสระช้อปปิ้งตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย

23-27 ก.พ. / 1-5,15-19 มี.ค. / 5-9, 19-23 เม.ษ. 27 เม.ย.-1 พ.ค. / 1-5,17-21 พ.ค. /14-18 มิ.ย.2559
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์โปรโมชั่น,PROMOTION. AUSSIE_01(SQ) SYDNEY(5D3N) 5วัน3คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์โปรโมชั่น,PROMOTION. AUSSIE_01(SQ) SYDNEY(5D3N)

ชมเป็นเมืองหน้าอ่าวที่มีชายหาดที่สวยงามที่ บอนไดบีช ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ วิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณ ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่19 ย่านเดอะร๊อคส์ เลือกซื้อทัวร์เสริม พอร์ต สตีเฟ่น หรือ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น

23-27 ก.พ. / 1-5,15-19 มี.ค. / 5-9, 19-23 เม.ษ. 27 เม.ย.-1 พ.ค. / 1-5,17-21 พ.ค. /14-18 มิ.ย.2559