มหัศจรรย์ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

Taipei,Taiwan 5D3N Thai Lion Air
September - December 2019
เริ่มต้น 13,999.-

ไฮไลท์

  • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
  • ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
  • ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
  • พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน